Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim
 

ogn. Żarek zaprasza do salki edukacyjnej „OGNIK”

ogn. Żarek zaprasza do salki edukacyjnej „OGNIK”

Komenda Główna Straży Pożarnej

Komenda Główna Straży Pożarnej

Komenda Wojewódzka PSP
w Gorzowie Wlkp.

Komenda Wojewódzka PSP w Gorzowie Wlkp.

Czad i ogień
Obudź czujność!

Kampania Ogień i czad

Bip KM PSP Gorzów Wlkp.

Odwiedzający stronę:
 - zalogowani: 0
 - goście: 0

 

Porady, prawo


APELUJEMY - przygotuj się do zimy!!

W związku z zauważalnym w okresie jesienno - zimowym wzrostem liczby pożarów oraz powtarzającymi się przypadkami zatruć tlenkiem węgla (tzw. potocznie czadem), Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. zwraca się z apelem do właścicieli, zarządców oraz użytkowników budynków mieszkalnych o podjęcie działań na rzecz sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) co pozwoli na wykrycie ewentualnych usterek w eksploatowanych urządzeniach i instalacjach oraz pozwoli na ich skuteczne wyeliminowanie.

Nadmienić należy, że obowiązek poddawania okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu jego stanu technicznego wynika z przepisów wydanych na podstawie Ustawy Prawo Budowlane i dotyczy wszystkich obiektów budowlanych.

Ponadto Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w rozporządzeniu w sprawie ochrony p.poż.

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, nakazuje usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych od palenisk opalanych paliwem stałym co najmniej 4 razy w roku, a od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym co najmniej 2 razy w roku.

Takie działania, czyli prowadzenie przeglądów stanu technicznego przewodów kominowych oraz ich czyszczenie w wymaganych czasookresach pozwoli na wykrycie ewentualnych wad i usterek, a co za tym idzie - wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa pożarowego w obiektach, a tym samym zminimalizuje niebezpieczeństwo powstania pożaru bądź zatrucia tlenkiem węgla.

Nadmienić należy, że zarówno sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych jak i ich czyszczenia mogą dokonywać tylko osoby posiadające kwalifikacje Mistrza w rzemiośle kominiarskim.

PAMIĘTAJ !!
Podstawową przyczyną zatruć, są m.in. zamknięte, szczelne okna. Powoduje to powstawanie tlenku węgla w procesie niezupełnego spalania paliwa i utrudnia odpływ spalin. Tyle spalin wypłynie przez komin ile świeżego powietrza napłynie do pomieszczenia z zewnątrz. Zatem przede wszystkim należy zapewnić możliwość stałego dopływu świeżego powietrza do paleniska (pieca gazowego, kuchenki gazowej, kuchni węglowej lub pieca) oraz swobodny odpływ spalin.

Należy więc:
1. uchylić okno w mieszkaniu gdy korzysta się z jakiegokolwiek źródła ognia (pieca gazowego z otwartą komorą spalania, kuchenki gazowej lub węglowej),
2. nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych,
3. zadbać o drożność przewodów spalinowych i wentylacyjnych, w tym:
- nie dokonywać podłączenia urządzeń grzewczych do przewodów kominowych bez wymaganej opinii kominiarskiej,
- przeprowadzać kontrole techniczne, w tym sprawdzanie szczelności przewodów kominowych, ich systematyczne czyszczenie oraz sprawdzanie występowania dostatecznego ciągu powietrza,
- przeprowadzać okresowe czyszczenie przewodów kominowych, a także usuwać sadzę zgromadzoną w osadniku pieców węglowych,
- użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania, zgodnie z instrukcją producenta: kontrolować stan techniczny urządzeń grzewczych,
- stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,
- w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,
- systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu, bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub kratki,
- często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien.
- nie bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.

W trosce o własne bezpieczeństwo, warto rozważyć zamontowanie w domu czujek dymu i gazu. Koszt zamontowania takich czujek jest niewspółmiernie niski do korzyści, jakie daje zastosowanie tego typu urządzeń. Dla własnego bezpieczeństwa zamontuj czujnik wykrywający tlenek węgla w pomieszczeniach, w których masz urządzenia grzewcze (nie dotyczy urządzeń grzewczych elektrycznych).

Grzegorz Rojek

26-10-2010, 13:31:09


powrót

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim
Copyright © 2009 KMPSP Gorzów Wlkp.