Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim
 

ogn. Żarek zaprasza do salki edukacyjnej „OGNIK”

ogn. Żarek zaprasza do salki edukacyjnej „OGNIK”

Komenda Główna Straży Pożarnej

Komenda Główna Straży Pożarnej

Komenda Wojewódzka PSP
w Gorzowie Wlkp.

Komenda Wojewódzka PSP w Gorzowie Wlkp.

Czad i ogień
Obudź czujność!

Kampania Ogień i czad

Bip KM PSP Gorzów Wlkp.

Odwiedzający stronę:
 - zalogowani: 0
 - goście: 0

 

Aktualności


Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej

PSPlogo1.jpgOGŁOSZENIE
O NABORZE CZŁONKA KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ NA STANOWISKO STARSZY SPECJALISTA DS. OBSŁUGI SEKRETARIATU I ARCHIWUM JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ W WYDZIALE ORGANIZACYJNO – KADROWYM KM PSP


1. Wymiar etatu: 1
2. Liczba stanowisk pracy: 1
3. Miejsce wykonywania pracy:
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
ul. Dąbrowskiego 3, 66-400 Gorzów Wlkp.

Warunki, miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
- Praca administracyjno – biurowa w godzinach 7.30 – 15.30,
- Narzędzia pracy – komputer stacjonarny i sprzęt biurowy,
- Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
- Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
- Praca pod presją czasu, której towarzyszy stres wynikający z częstych kontaktów z pracownikami oraz petentami, w udzielaniu wyjaśnień, instruktażu, wymianie informacji, itp.,
- Praca w środowisku alergizującym (kurz),
- Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych z narządem ruchu (brak podjazdów, wąskie korytarze, niedostosowane toalety).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- Odpowiedzialność za przyjmowanie, rozdzielanie przesyłek i korespondencji wpływającej z komórek organizacyjnych komendy miejskiej PSP oraz innych instytucji, wydawanie dokumentów, a także przygotowanie korespondencji do wysyłki,
- Zarządzanie dokumentacją zgodnie z zasadami instrukcji kancelaryjno – archiwalnej,
a także archiwizowanie i przekazywanie dokumentów akt spraw ostatecznie zakończonych do archiwum komendy miejskiej psp,
- Prowadzenie archiwum komendy miejskiej psp, w tym archiwizacja, udostępnianie, brakowanie,
- Prowadzenie terminarza spotkań, narad, przekazywanie komunikatów, poleceń i ustaleń organizacyjnych oraz zabezpieczenie pod względem logistycznym i obsługa spotkań, narad,
- Odręczne lub komputerowe ewidencjonowanie pism, dokumentów i przesyłek wpływających i wychodzących,
- Sporządzanie, przepisywanie i powielanie dokumentów,
- Obsługa komputera, poczty elektronicznej, systemu faksowo-mailowego,
- Przygotowywanie pism na polecenie przełożonego,
- Prowadzenie określonych przepisami książek i rejestrów,
- Prowadzenie kroniki jednostki organizacyjnej,
- Prowadzenie biblioteki i zasobu bibliotecznego komendy miejskiej psp,
- Obsługa telefoniczna petenta zewnętrznego i wewnętrznego,
- Wystawianie polecenia wyjazdu służbowego (delegacji) dla pracowników cywilnych i funkcjonariuszy PSP komendy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
Niezbędne:
- Wykształcenie: wyższe,
- Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej lub na stanowisku związanym z obsługą sekretariatu – minimum 1 rok,
- Znajomość procedur administracyjnych oraz struktur i zasad funkcjonowania organów administracji publicznej,
- Bardzo dobra obsługa komputera (środowisko Windows, Internetu) oraz urządzeń biurowych,
- Umiejętność redagowania pism,
- Nieposzlakowana opinia,
- Umiejętność pracy pod presją czasu,
- Posiadanie obywatelstwa polskiego,
- Korzystanie z pełni praw publicznych,
- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
- Doświadczenie na stanowisku w sekretariacie w jednostkach budżetowych,
- Komunikatywność i wysoka kultura osobista,
- Umiejętność dobrej organizacji pracy,
- Prawo jazdy kategorii B,
- Podstawowa znajomość ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o ochronie danych osobowych, przepisów dotyczących funkcjonowania kancelarii tajnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- Życiorys / CV i list motywacyjny,
- Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenia,
- Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
- Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie,
- Oświadczeni kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- Oświadczenia kandydata o niekazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstw skarbowe,
- DRUK: "Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji."

Termin składania dokumentów: 18.12.2017 r.

Miejsce składania dokumentów:
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
ul. gen. J. Dąbrowskiego 3,
66-400 Gorzów Wlkp.

Inne informacje:
Dokumenty należy składać w sekretariacie w zaklejonej kopercie z dopiskiem
„REKRUTACJA – SEKRETARIAT”, imię i nazwisko.

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, nr telefonu.

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do jednostki), niekompletne i nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.

Proces naboru składa się z dwóch etapów:
- weryfikacji ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych określonych
w ogłoszeniu,
- rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydaci, którzy zakwalifikowani zostaną do kolejnego etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, będą poinformowani telefoniczne o terminie jej przeprowadzenia.

Dodatkowe informacje: Wydział Organizacyjno – Kadrowy KM PSP:
- 95-733-84-10 Monika Fijałkowska,
- 95-733-84-11 Monika Ostrycharz.

Bartłomiej Mądry

6-12-2017, 9:04:28


powrót

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim
Copyright © 2009 KMPSP Gorzów Wlkp.