Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim
 

ogn. Żarek zaprasza do salki edukacyjnej „OGNIK”

ogn. Żarek zaprasza do salki edukacyjnej „OGNIK”

Komenda Główna Straży Pożarnej

Komenda Główna Straży Pożarnej

Komenda Wojewódzka PSP
w Gorzowie Wlkp.

Komenda Wojewódzka PSP w Gorzowie Wlkp.

Czad i ogień
Obudź czujność!

Kampania Ogień i czad

Bip KM PSP Gorzów Wlkp.

Odwiedzający stronę:
 - zalogowani: 0
 - goście: 0

 

Aktualności


Zmiany terminów i wymaganych dokumentów! Szkolenia dla druhów Ochotniczych Straży Pożarnych

OSP_znak.jpgKomenda Miejska PSP w Gorzowie Wlkp. informuje, iż uległy zmianie terminy planowanych szkoleń dla druhów - członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

Nasza Komenda zorganizuje następujące szkolenia:
1. Szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym – termin: 07 marca br. – 8 godzin;
2. Szkolenie Dowódców OSP – termin: 14-21 marca br. – 32 godziny;
3. Szkolenie Kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP – termin: 11-25 kwietnia br. – 41 godzin.

Zmianie również uległa dokumentacja rekrutacyjna na ww. szkolenia.

Ad 1. Szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym:
a. kserokopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem zaświadczenia lekarskiego stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych. Na dokumencie tym musi widnieć zapis JEDNOZNACZNIE dopuszczający druha do udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych!
b. kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Z dokumentu musi wynikać JEDNOZNACZNIE, że kierowany druh jest ubezpieczony. Dopuszcza się ubezpieczenie zbiorowe, pod warunkiem dołączenia imiennej listy ubezpieczonych.
c. skierowanie na szkolenie od zarządu danej OSP podpisane przez właściwy organ Gminy.

Ad 2. Szkolenie Dowódców OSP:
a. kserokopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem zaświadczenia ukończenia szkolenia podstawowego,
b. kserokopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem zaświadczenia ukończenia kursu ratownictwa technicznego strażaków ratowników OSP,
c. kserokopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego wykształcenie co najmniej zawodowe (świadectwo ukończenia szkoły)
d. kserokopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem zaświadczenia lekarskiego stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych. Na dokumencie tym musi widnieć zapis JEDNOZNACZNIE dopuszczający druha do udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych!
e. kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Z dokumentu musi wynikać JEDNOZNACZNIE, że kierowany druh jest ubezpieczony. Dopuszcza się ubezpieczenie zbiorowe, pod warunkiem dołączenia imiennej listy ubezpieczonych.
f. skierowanie na szkolenie od zarządu danej OSP podpisane przez właściwy organ Gminy.

Ad 3. Szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP:
a. kserokopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem zaświadczenia ukończenia szkolenia podstawowego,
b. kserokopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego wykształcenie co najmniej podstawowe (świadectwo ukończenia szkoły),
c. kserokopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem prawa jazdy,
d. kserokopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem zaświadczenia lekarskiego stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych. Na dokumencie tym musi widnieć zapis JEDNOZNACZNIE dopuszczający druha do udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych!
e. kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Z dokumentu musi wynikać JEDNOZNACZNIE, że kierowany druh jest ubezpieczony. Dopuszcza się ubezpieczenie zbiorowe, pod warunkiem dołączenia imiennej listy ubezpieczonych.
f. skierowanie na szkolenie od zarządu danej OSP podpisane przez właściwy organ Gminy.

Poniżej w załączniku, znajdują się wzory skierowań na powyższe szkolenia, które należy dostarczyć do KM PSP w Gorzowie Wlkp. do dnia 28 lutego br.

Wymagania stawiane kandydatom na szkolenia oraz szczegóły dot. programów szkoleń zawarte są w "Systemie szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych" z 11 maja 2006r.
W każdej jednostce OSP wymaga się aby, przeszkolenie w niżej wymienionym zakresie posiadało minimum:
1. kwalifikacje podstawowe strażaka - 12 druhów,
2. kwalifikacje dowódcy - 2 druhów,
3. kwalifikacje naczelnika - 2 druhów,
4. kwalifikacje kierowcy - konserwatora sprzętu ratowniczego - 3 druhów,
5. kwalifikacje w zakresie kierowania ruchem drogowym - 4 druhów,
6. kwalifikacje w zakresie KPP - 4 druhów,
7. kwalifikacje w zakresie współpracy KSRG z LPR - 4 druhów.

Załączniki:

Bartłomiej Mądry

19-02-2015, 11:03:15


powrót

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim
Copyright © 2009 KMPSP Gorzów Wlkp.