Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim
 

ogn. Żarek zaprasza do salki edukacyjnej „OGNIK”

ogn. Żarek zaprasza do salki edukacyjnej „OGNIK”

Komenda Główna Straży Pożarnej

Komenda Główna Straży Pożarnej

Komenda Wojewódzka PSP
w Gorzowie Wlkp.

Komenda Wojewódzka PSP w Gorzowie Wlkp.

Czad i ogień
Obudź czujność!

Kampania Ogień i czad

Bip KM PSP Gorzów Wlkp.

Odwiedzający stronę:
 - zalogowani: 0
 - goście: 0

 

Aktualności


SGSP uruchamia studia magisterskie na Bezpieczeństwie Wewnętrznym!

LOGO_SGSP_kolor.jpgOd 19 grudnia 2014 r. można składać dokumenty na nowo utworzonych studiach II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, realizowanych na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.

Uczelnia uruchamia 4-semestralne studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne (BW) w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Tym samym, licencjaci BW zdobywają możliwości kontynuowania kształcenia zapoczątkowanego na studiach pierwszego stopnia, zaś absolwenci innych studiów możliwość uzyskania kwalifikacji drugiego stopnia w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego.
Dokumenty na studia II stopnia na BW rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015 można składać w następujących terminach: na studia stacjonarne od 19 grudnia 2014 r. do 26 stycznia 2015 r., natomiast na studia niestacjonarne od 26 stycznia do 18 lutego 2015 r.
Plan kształcenia przewiduje praktyki studenckie w wymiarze 80 godzin (dwa tygodnie), które będą się odbywać po 1, 2 lub 3 semestrze studiów, w zależności od indywidualnych możliwości.

Uczelnia oferuje kształcenie w dwóch specjalnościach, na których studenci będą realizowali odrębny program zgodny z ich zainteresowaniami. Po drugim semestrze wybiorą jedną z dwóch proponowanych specjalności: Zarządzanie systemami bezpieczeństwa lub Ochrona ludności i mienia.
Specjalność zawodowa: Zarządzanie systemami bezpieczeństwa – Absolwent uzyska wiedzę i doświadczenie niezbędne do podejmowania decyzji w zakresie bezpieczeństwa, wspomaganych funkcjami zarządzania: planowaniem, organizowaniem, motywowaniem i kontrolą. Będzie umiał ją zastosować do zwiększenia efektywności procesów zarządzania systemami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne.
Specjalność zawodowa: Ochrona ludności i mienia – Absolwent uzyska wiedzę i doświadczenie do kreowania bezpieczeństwa bezpośrednio i pośrednio związanego z bytowaniem człowieka i infrastrukturą dla niego kluczową (mieniem). Zdobędzie wiedzę o zjawiskach i procesach zachodzących w społeczeństwie i jego otoczeniu będzie umiał ją zastosować do efektywnego zwiększenia jego bezpieczeństwa.

Co po studiach na Bezpieczeństwie Wewnętrznym?
Absolwenci studiów II stopnia będą przygotowani do kreatywnego działania na rzecz bezpieczeństwa ludności i mienia przed skutkami współczesnych zagrożeń.


− Będą mogli ubiegać się o obejmowanie stanowisk w instytucjach sektora publicznego i prywatnego, a zwłaszcza w komórkach organizacyjnych zarządzania kryzysowego i Ochrony ludności. Ich umiejętności będą wykorzystywane w służbach mundurowych, systemach zarządzania kryzysowego, formacjach szeroko rozumianej ochrony ludności i obrony cywilnej, organizacjach pozarządowych operujących w obszarze bezpieczeństwa publicznego i pomocy humanitarnej. Będą mogli znaleźć zatrudnienie jako dydaktycy edukacji bezpieczeństwa, szkolić i inspirować członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz innych służb, inspekcji, straży, społecznych organizacji ratowniczych takich jak GOPR czy TOPR – przekonuje dr Anna Dmochowska, Prodziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP.

INFORMACJA O SZKOLE:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) w Warszawie jest publiczną uczelnią techniczną a także jednostką naukowo-badawczą nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej podległą Komendantowi Głównemu PSP w zakresie realizacji zadań. Co warte podkreślenia – to jedyna uczelnia w Polsce kształcąca kadrę oficerską PSP oraz wiodąca placówka akademicka przygotowująca cywilnych specjalistów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i cywilnego.

Wydziały i kierunki kształcenia
SGSP jest uczelnią dwuwydziałową. Działalność naukowo-dydaktyczna jest realizowana na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego (WIBP) oraz na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego (WIBC). Szkoła kształci na kierunku studiów “INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA” (w specjalnościach: “inżynieria bezpieczeństwa pożarowego” i “inżynieria bezpieczeństwa cywilnego”) oraz na kierunku BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE.
WIBC jako pierwszy w Polsce rozpoczął tradycje naukowe i dydaktyczne z zakresu ochrony ludności, zarządzania kryzysowego i zarządzania ryzykiem. Absolwenci tego wydziału to inżynierowie bezpieczeństwa cywilnego, inżynierowie bezpieczeństwa pracy, oraz licencjaci bezpieczeństwa wewnętrznego i magistrowie bezpieczeństwa wewnętrznego kształceni przez wykładowców i praktyków, którzy o zagrożeniach i ratownictwie wiedzą najwięcej i kształcą polskie służby pożarnicze.
WIBP przygotowuje natomiast wysoko kwalifikowaną kadrę inżynierską do wykonywania zadań wynikających z funkcjonowania systemu ochrony. Prowadzone są tu studia stacjonarne i niestacjonarne dla strażaków w służbie kandydackiej, dla funkcjonariuszy PSP, a także studia dla osób cywilnych.
Dodatkowo, dla osób pragnących doskonalić wiedzę zawodową Uczelnia oferuje bogatą ofertę studiów podyplomowych i kursów specjalistycznych. Obecnie prowadzi na obu wydziałach 11 rodzajów studiów podyplomowych i już planowane jest uruchomienie 3 kolejnych.

O wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego (WIBC)
WIBC powstał w 2000 roku w ramach środków Tempus Phare. Na Wydziale prowadzone są studia i badania naukowe w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa powszechnego. Szczególny nacisk położony został na zarządzanie kryzysowe, ochronę ludności, bezpieczeństwo pracy, bezpieczeństwo wewnętrzne, a także społeczne i humanistyczne aspekty bezpieczeństwa (m.in. edukację dla bezpieczeństwa).

Na WIBC prowadzone są studia pierwszego stopnia:
• stacjonarne i niestacjonarne na kierunku INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA, w specjalnościach:
– inżynieria bezpieczeństwa cywilnego,
– inżynieria bezpieczeństwa pracy.
• stacjonarne i niestacjonarne na kierunku BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE,
w specjalnościach:
– zarządzanie bezpieczeństwem,
– ochrona infrastruktury krytycznej,
– ochrona ludności.
Na WIBC prowadzone są studia drugiego stopnia:
• stacjonarne i niestacjonarne na kierunku BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, w specjalnościach:
– zarządzanie systemami bezpieczeństwa,
– ochrona ludności i mienia.

O wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego (WIBP)
WIBP przygotowuje wysoko kwalifikowaną oficerską i cywilną kadrę inżynierską do wykonywania zadań wynikających z funkcjonowania systemów ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej, których głównym celem jest ochrona życia, zdrowia oraz mienia i środowiska przed skutkami pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń.
Na WIBP prowadzone są studia pierwszego stopnia w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego:
• stacjonarne dla strażaków w służbie kandydackiej (ubiegają się osoby cywilne),
• niestacjonarne dla strażaków w służbie stałej,
• stacjonarne i niestacjonarne dla osób cywilnych.
Na WIBP prowadzone są studia drugiego stopnia:
• stacjonarne i niestacjonarne w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego,
• stacjonarne i niestacjonarne w specjalności inżynieria bezpieczeństwa cywilnego.

W załaczeniu "Informator".


Osoba kontaktowa:
Agata Siekierska
Specjalista ds. promocji i marketingu SGSP
tel. 22 56 17 514
kom. 693 888 814
Rektorat, Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Załączniki:

Grzegorz Rojek

15-01-2015, 20:50:35


powrót

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim
Copyright © 2009 KMPSP Gorzów Wlkp.