Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim
 

ogn. Żarek zaprasza do salki edukacyjnej „OGNIK”

ogn. Żarek zaprasza do salki edukacyjnej „OGNIK”

Komenda Główna Straży Pożarnej

Komenda Główna Straży Pożarnej

Komenda Wojewódzka PSP
w Gorzowie Wlkp.

Komenda Wojewódzka PSP w Gorzowie Wlkp.

Czad i ogień
Obudź czujność!

Kampania Ogień i czad

Bip KM PSP Gorzów Wlkp.

Odwiedzający stronę:
 - zalogowani: 0
 - goście: 0

 

Aktualności


Ochrona przeciwpożarowa lasów - spotkanie z przedstawicielami nadleśnictw.

MWSnap002.jpgJak co roku, przed okresem wzmożonej palności obszarów leśnych Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. zorganizowała w dniu 18 marca bieżącego roku naradę roboczą z przedstawicielami wszystkich nadleśnictw na terenie, których: precyzowane są zadania na rzecz skutecznego przygotowania Administracji Lasów Państwowych i Państwowej Straży Pożarnej do działań prewencyjnych i ratowniczo – gaśniczych, wypracowywane są sposoby zabezpieczenia obszarów leśnych przed pożarami i ich skutkami oraz planowane są wspólne działania, takie jak:

1. Czynności kontrolno – rozpoznawcze na obszarach leśnych zlokalizowanych na terenie powiatu gorzowskiego.
2. Doraźne akcje kontrolne w okresie letnim:
* kontrole obszarów leśnych,
* kontrole pól biwakowych,
* kontrole ośrodków wczasowych przyległych do kompleksów leśnych.
3. Udoskonalenie technik gaszenia pożarów oraz metod przeprowadzania ewakuacji na obszarach leśnych.

Czynności kontrolno rozpoznawcze odbędą się w drugim kwartale br.a swoim zakresem będą obejmowały między innymi następujące zagadnienia:
* sprawdzenie warunków techniczno - użytkowych pasów p.poż oddzielających obiekty i trasy komunikacyjne od terenów leśnych,
* prawidłowe wyposażenie baz sprzętu przeciwpożarowego,
* stan zaopatrzenia wodnego do gaszenia pożarów lasów (pokrycie normatywne, przystosowanie istniejących zasobów wodnych),
* usytuowanie i przejezdność wyznaczonych dróg leśnych jako dojazdy do punktów czerpania wody, baz sprzętu i kompleksów leśnych,
* pokrycie obszarów leśnych przez system obserwacji oraz stanu wyposażenia punktów obserwacyjnych w sprzęt i dokumentację,
* uporządkowanie drzewostanu wzdłuż dróg publicznych (podkrzesanie drzew, usunięcie odpadów poeksploatacyjnych, gałęzi i chrustu),
* wyposażenie i sprawność techniczna sieci łączności alarmowo – dyspozycyjnej,
* stan oznakowania i ponumerowania dróg pożarowych,
* inne mające wpływ na stan bezpieczeństwa pożarowego w kompleksach leśnych.

Wyniki z kontroli wskazują, że stan zabezpieczenia przeciwpożarowego w lasach utrzymuje się na stałym dobrym poziomie. Świadczy to, że dotychczasowe formy działań prewencyjnych i działań ratowniczo - gaśniczych oraz zasady współdziałania ze służbami administracji lasów państwowych - są trafne i powinny być kontynuowane.

Obszary leśne na terenie powiatu gorzowskiego.
Teren powiatu gorzowskiego w ponad 40% pokrywają obszary zalesione, a ich powierzchnia przekracza 510 km2. Nadzór administracyjny nad tymi obszarami leśnymi sprawuje osiem nadleśnictw. Dwa z nich Kłodawa i Bogdaniec posiadają swoje siedziby na terenie powiatu gorzowskiego. Pozostałe sześć tj. Nadleśnictwa: Skwierzyna, Różańsko, Lubniewice, Strzelce Kraj., Karwin oraz Dębno - mają swoje siedziby na terenie działania sąsiednich powiatów. Ze względu na rodzaj drzewostanów, który na przeważającej powierzchni stanowią drzewa iglaste w wieku 40 - 80 lat, zdecydowana większość drzewostanu na terenie pięciu z ośmiu nadleśnictw klasyfikuje się do I kategorii zagrożenia pożarowego lasów. Natomiast drzewostan na terenie Nadleśnictwa Kłodawa oraz Nadleśnictwa Strzelce Kraj klasyfikuje się w większości do II kategorii zagrożenia pożarowego lasów. Jednakże drzewostan Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie znajdujący się na terenie powiatu gorzowskiego, klasyfikuje się do III kategorii zagrożenia pożarowego.

Duże zagrożenie pożarowe obszarów leśnych wynika przede wszystkim:
* z występowania lasów w dużych i zwartych kompleksach,
* z charakteru siedlisk i drzewostanów (w przeważającej części występuje drzewostan sosnowy, który stanowi podstawę do zakwalifikowania lasu do I klasy zagrożenia pożarowego),
* z sąsiedztwa tras komunikacyjnych i związanym z tym ruchem ludności - najbardziej narażone są tereny położone wzdłuż torów kolejowych i tras szybkiego ruchu oraz młodniki sosnowe położone w okolicy łąk i pastwisk.

Procentowy udział siedlisk i klas wieku najbardziej zagrożonych pożarem, przedstawia się następująco :
* drzewa iglaste stanowią przeszło 80% drzewostanu,
* drzewa liściaste stanowią niecałe 20% drzewostanu,
* siedliska boru świeżego i boru mieszanego zajmują około 80% powierzchni lasu,
* drzewostan I i II klasy wieku zajmuje około 55% powierzchni lasu.
Lp. Nazwa nadleśnictwa Powierzchnia terenów leśnych Klasa zagrożenia pożarowego (ha)Rodzaj drzewostanu
I II III
1. Bogdaniec 21046 16091 3491 482 75% iglasty
2. Karwin 2764 2764 - - 100% iglasty
3. Kłodawa 17912 - 17912 - 70% iglasty
4. Lubniewice 1759 234 460 394 95% iglasty
5. Różańsko 3408 3408 - - 73% iglasty
6. Skwierzyna 5058 5021 37 - 99% iglasty
7. Strzelce Kraj. 1580 - - 1580 57% iglasty
8. Dębno 2694 2694 - - 72% iglasty
RAZEM 56221 30212 21900 2456
Fotografie pobrane z internetu.


Bartłomiej Mądry

19-03-2014, 8:50:17


powrót

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim
Copyright © 2009 KMPSP Gorzów Wlkp.